Impressie bijeenkomst Raadsakkoord 14 april 2022

Huub van Haelen van de Stichting Historisch Lint Hoogezand - Sappemeer

De Stichting Historisch Lint Hoogezand - Sappemeer was donderdag 14 april 2022 aanwezig bij de bijeenkomst over het Raadsakkoord Midden Groningen.

De rollen waren eenmalig omgekeerd: de raadsleden zaten als toehoorder op de publieke tribune en de inwoners namen plaats in de vergaderkring.

Huub heeft de stichting voor het voetlicht gebracht met kenmerken van het lint en de doelen van de stichting.

tekst: Alexander Bleker
Inleiding door de burgermeester:
Doel van deze bijeenkomst is om input te krijgen wat er speelt in de gemeente en welke ideeën en knelpunten er zijn. De raad zal hiermee aan de slag gaan. De bijeenkomst is ook online te volgen en is later ook terug te zien op video. De wijze van terugkoppeling van deze avond is nog niet duidelijk, is de eerste keer dat de gemeente dit organiseert.

Er waren ongeveer 35 personen/instanties (verenigingen, stichtingen, commercieel) die zich hebben aangemeld. Ongeveer 30 personen waren aanwezig en hebben elk 2 minuten de tijd gekregen om iets te zeggen. De belangrijkste punten worden hieronder genoemd.

Huisvesting: te weinig beschikbare huisvesting voor midden en laag inkomens maar ook voor starters en studenten. Ook te weinig doorstroming. Bouwprojecten duren te lang, o.a. door gemeentelijke inmenging. Te weinig visie. Aandacht voor behoud van monumenten en karakteristieke panden, tegengaan van verpaupering van panden/omgeving. Aandacht voor groenonderhoud.

Verkeer: overlast door te hard rijden, onveiligheid, inrichting wegen niet goed (bijv. 30 km zone), leefbaarheid wordt aangetast, verkeersdrukte is zeer hoog (Noorderstraat, Hoofdstraat, Meint Veningastraat)

Contact met ambtenaren: inwoners krijgen moeilijk contact met ambtenaren, ook veel personeelswisselingen waardoor kennis en informatie verloren gaat.

Voorzieningen: dagbesteding is belangrijk maar zijn er te weinig van en ouderen raken geïsoleerd doordat o.a. openbaar vervoer steeds minder wordt. Regelen van gemeentelijke zaken is lastig vanwege afstand, graag meer loketfuncties/info punten in de dorpen. Ouderenvervoer is er te weinig, wordt opgepakt door vrijwilligers.

Energie: opwekking van energie en lokaal eigendom van energieparken moet meer gestimuleerd worden. Grote kans op energie armoede. Stimuleren om te verduurzamen.

Betrokkenheid inwoners bij gemeentelijke planvorming: inwoners worden verrast (uitbreiding bedrijventerrein Kolham en verkeerslicht voor de inrit). Inwoners meer mee laten besluiten, mogelijk referenda gaan houden. Van onderop opzetten van projecten (voorbeeld Steendam glasvezel en zonnepark) werkt beter.

Informatievoorziening: is onduidelijk waar informatie te halen is.

Recreatie: gemeente krijgt veel geld binnen via toeristenbelasting. Waar wordt dat aan besteed?

Afsluiting: De input wordt verzameld en er wordt een verslag opgesteld. Dit wordt gedeeld met de aanwezigen, hoe en wanneer is niet bekend. De aanwezigen zijn benieuwd wat de raad er mee gaat doen en wat ze vanavond eigenlijk gehoord hebben.

Inbreng Stichting Historisch Lint Hoogezand-Sappemeer: namens de stichting waren aanwezig Huub, Frits-Jan en Alexander. Huub heeft de stichting voor het voetlicht gebracht met kenmerken van het lint en de doelen van de stichting. De 2 minuten waren erg kort maar we hebben na de bijeenkomst nog gesproken met meerdere raadsleden en de burgermeester. Aan hun is onze presentatie in de vorm van een hand-out hebben verstrekt. De presentatie is ook naar de griffier gestuurd.