Aanvraag subsidie voor de Stichting

Stichting Historisch Lint Hoogezand-Sappemeer i.o.
p/a Hoofdstraat 172
9601 EM HOOGEZAND
Telefoon 06 511 94 414

 

Aan: Gemeente Midden-Groningen
t.a.v. de heer Jan Jakob Boersma, wethouder
Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND

 

Onderwerp: Oprichtingsvoornemen Stichting Historisch Lint Hoogezand-Sappemeer
Uw referentie:

Hoogezand, 24 juli 2020


Geachte heer Boersma,

Hierbij refereer ik aan ons prettige gesprek van 9 juli j.l., waarin u de wens van het bestuur van de Gemeente Midden-Groningen uitsprak om een formele gesprekspartner te hebben voor kwesties die de bewoners van het historisch lint Hoogezand en Sappemeer aangaan.

Ik heb het genoegen u te informeren dat ik met een aantal bewoners van het historisch lint Hoogezand en Sappemeer een stichting willen oprichten die de bewoners van dit lint vertegenwoordigt.

Wij willen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oprichting te realiseren en kunnen bijdragen aan de plannen en vergezichten die u en uw ambtenaren momenteel ontwikkelen of willen ontwikkelen.

Wij vragen de gemeente Midden-Groningen de stichting te ondersteunen met een bijdrage in dekking van de oprichtingskosten ad € 4.000,-, van de jaarlijkse operationele kosten ad € 5.000,- en kosten voor studies.

Met mijn mede-initiatiefnemers hebben wij de stichting gedefinieerd als een actieve gesprekspartner voor het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen. De stichting vertegenwoordigt de bewoners van de Meint Veningastraat en Hoofdstraat in Hoogezand en de Noorderstraat in Sappemeer. De stichting geeft gevraagd en niet-gevraagd advies aan bestuurders en ambtenaren van de gemeente en provincie. De stichting doet op eigen initiatief onderzoek naar, en maakt voorstellen voor de verbetering van, de leefbaarheid in het Historisch Lint. Daarnaast adviseert de stichting de bewoners van het Historisch Lint bij het verduurzamen van hun (monumentale) pand.

De stichting communiceert met de bewoners van het Historisch Lint via e-mail en onderhoudt een website. De stichting doet daarin verslag van haar interactie met gemeente en provincie, informeert de bewoners over op handen zijnde veranderingen in hun leefomgeving en over de stand der techniek op het gebied van verduurzaming van vastgoed.

Daarnaast neemt de stichting de ruimte om zelfstandig opdracht te geven aan derden voor studiewerk om de zienswijzen van de bewoners te vertalen in schetsen en perspectiefbeschrijvingen, schetsen en perspectiefbeschrijvingen van gemeente en/of provincie te spiegelen met die van de bewoners en onderzoek naar subsidiemogelijkheden om initiatieven tot verbetering van de leefomgeving (versneld) uit te voeren.

Om als gewaardeerd en professionele spreekbuis dienst te kunnen doen, streeft de stichting kwaliteit na in al haar activiteiten en uitingen. Tegelijkertijd stelt de stichting in het werk om werk door professionelen vrijwillig en onbetaald te laten uitvoeren ten dienste van de maatschappij. Het stichtingsbestuur bestaat uit onbezoldigde leden.

Met dit gegeven hebben de initiatiefnemers een voorlopige begroting gemaakt:

  • Voor de oprichting en opzetten van administratie en communicatiekanalen is €4.000 nodig;
  • Voor het in stand houden van de faciliteiten is jaarlijks € 5.000 nodig;
  • Voor het uitvoeren van studies is jaarlijks € 50.000 nodig.

Een meer gedetailleerde begroting geven wij op uw verzoek ter inzage.

Wij kijken uit naar overleg met u om onze gezamenlijke gedachten en verwachtingen met elkaar af te stemmen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

 

Hoogachtend,

Frits-Jan Suurmeijer