Maatschappelijke rol SHLHS

De Stichting Historisch Lint H-S speelt een verbindende rol tussen individuele bewoners, bewonerscollectieven, bedrijven en andere organisaties met betrokkenheid op het historisch lint. Centraal daarbij staat het stimuleren van participatie van betrokkenen en het creëren van draagvlak voor versterkende ontwikkelingen. Vanuit deze rol stelt de stichting zich op als een constructieve gesprekspartner naar de lokale overheid. Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren, want daarmee wordt de kennis, ervaring en mening van maatschappelijk betrokkenen benut.

Participatie

Als onafhankelijke organisatie behartigt de SHLHS bij de gemeente de gezamenlijke belangen van aanwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere gebruikers van het gebied. Daarbij is het van belang om goed voeling te houden met de wensen en behoeften van al deze belanghebbenden. Het is daarom een belangrijke taak van de stichting er voor te zorgen dat bewoners en andere betrokkenen vroegtijdig weten wanneer hun belangen in het spel zijn, die belangen evenwichtig in beeld zien te brengen en desgewenst de discussie daarover te organiseren.

Grootst mogelijke toegevoegde waarde

Vanuit respect voor de bestaande cultuur-historische waarden wordt gestreefd naar een verdere ontwikkeling en versterking van het historisch lint, waarbij gestreefd wordt naar de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor het gebied. De stichting richt zich op het algemeen belang en niet op individuele belangen als die ten koste gaan van de kernfuncties van de stichting.